Mustafa ATBAŞ
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

T.C.

KARACABEY

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Ön Bürosu

(Çalışma Esasları)

      Cumhuriyet Başsavcılığımız Ön Bürosu faaliyetleri 14/10/2015 tarih ve 2015/19611 B.M. sayılı "Genel Çalışma Esasları ve İşbölümü" talimatı ile 06/08/2015 tarih ve 29437 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre yerine getirilmektedir.

KARACABEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ÖN BÜROSU'NUN İŞLEYİŞİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER

a) Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosu yazı işleri müdürü ile bir kısım zabıt katibine 06.08.2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 105/2.ç ve 105/3.ç, 252/1-2 maddeleri gereğince havale yapma yetkisi verilmiştir.

b) Ön Büroya müracaat eden mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleriyle, şüpheli ve müdafiin ön büro UYAP ekranından karşılanamayan ya da ön büro personeli tarafından cevaplandırılması mümkün olmayan talepleri halinde taraflar ön büro personeli tarafından ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birimlere yönlendirileceklerdir.

c) Ön Büroya müracaat eden vekil ya da müdafii ön büroda işlem yaptırabilmesi için öncelikle baro kimlik kartını ibraz etmesi istenilecek, UYAP'ta kayıtlı vekil ya da müdafii olması aranacak, UYAP'ta kayıtlı olmayan vekil vekaletnamesini ibraz etmesi halinde ön büroda işlem yaptırabilecek, vekilin bizzat müracaat etmediği, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle takip ettirdiği hallerde vekaletname yanında yetki belgesi ya da avukatın yanında çalıştığına dair kimlik belgesi ibraz etmesi istenilecektir.

d) Ön Büroya müracaat eden vatandaşların talepleri nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi fotoğrafı bulunan kimlik ibraz etmesi ve T.C. kimlik numarasını bildirmesi halinde yerine getirilecektir.

e) Soruşturma evrakı içerisindeki belgelerin fotokopisi talep edildiğinde talep sahibi ilgili soruşturma katibi tespit edilerek soruşturma kalemine yönlendirilecektir.

f) Adli kolluk, avukat veya vatandaşlar tarafından emanete alınması gereklieşya ya da kıymetli evrak teslim edilmek istenildiğinde ön büro personeli tarafından adli kolluk, avukat veya vatandaşlar ilgili Cumhuriyet savcısına yönlendirilecek, ilk etapta adli emanete alınması gerekli olmayan fotoğraf, CD ya da CD çözümleri gibi delil mahiyetinde sunulan belgeler ön büro personeli tarafından kabul edilecektir.

g) Muhabere yoluyla gönderilmesi gereken evrak ön büro personeli tarafından gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak posta yoluyla gönderilmek üzere muhabere bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.

ğ) Talimat bürosu tarafından adli kolluğa gönderilen talimat cevapları adli kolluk tarafından ön büroya iletildiğinde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak talimat bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.

h) Muhabere bürosuna PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ile ilgili işlemler muhabere bürosunca yerine getirilecek, muhabere bürosunca ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birime iletilecek, PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ön büroya gönderilmeyecektir.

ı) Adli Kolluk tarafından daimi arama bürosuna gönderilen evrak ön büro tarafından teslim alınacaktır.

i) UYAP'ta kayıtlı olmayan ya da arşivde bulunan bir dosya ile ilgili bir talep halinde ön büro personeli talep sahibini ilgili Cumhuriyet savcısına ya da arşiv birimine yönlendirecektir.

j) Ön büroya hakkında soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde bilgi almak amacıyla başvuru yapılması halinde ilgilinin sadece Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı UYAP sisteminden sorgulanabildiğinden talep sahibine Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı bilgisi verilecektir.

k) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz edildiğinde ön büro personeli itiraz dilekçesini tarayarak,UYAP'a kaydedip dosyasına aktaracak, fiziki evrakıEsas ve Karar Bürosu personeli tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edecektir.

l) Tutuklamaya itiraz dilekçeleri geldiğinde ön büro personeli dilekçe sahibini ilgili soruşturma kalemine ve Cumhuriyet Savcısına yönlendirecektir.

m) Gün içerisinde ön büro tarafından teslim alınan ve UYAP sisteminden taranarak ilgili Cumhuriyet savcısı, büro ya da birimin iş listesine düşürülen fiziki evrak ön büro personeli tarafından tasnif edilip, zimmeti yapıldıktan sonra ilgili büro ya da birim tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla her gün 11:00 - 12:00 ; 16:00 - 17:00 saatleri arasında ön bürodan teslim alınacaktır.  • ÖN BÜRO PERSONELİ
  • Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro Çalışma Esasları
  • Ceza Mahkemeleri Ön Büro Çalışma Esasları
  • Hukuk Mahkemeleri Ön Büro Çalışma Esasları


  • T.C. Adalet Bakanlığı Karacabey Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →Teknik Ofis←